Tại sao sử dụng quạt trần công nghiệp?

image41

Nhiệt độ da là cơ bản để trao đổi nhiệt giữa cơ thể người và môi trường. Sự trao đổi nhiệt đối lưu và bay hơi phụ thuộc vào gradient nhiệt độ và mức độ lưu thông không khí trên bề mặt da. Kiểm tra cho thấy rằng làm mát da đáng kể đã đạt được ở một dòng không khí là 0,6 m / s.